Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

Definicje

  • Spółka – Techagra Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000072087, NIP 852-040-67-06.
  • Portal – internetowa giełda ogłoszeń, dostępna częściowo lub w całości w ramach domen: www.eagra.pl, www.eagra.eu, www.eagra.de, www.eagra.ru, www.eagra.com.ua, www.eagra.lt, www.eagra.fr, www.eagra.es, www.eagra.it, www.eagra.nl, www.eagra.dk, której właścicielem i administratorem jest Spółka.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która po pomyślnym przejściu procedury rejestracyjnej posiada aktywne konto i dostęp do usług oferowanych przez Portal.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych Portalu, wskazane jest zarejestrowanie się w Portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane, o które Użytkownik jest proszony, to w większości przypadków imię oraz adres e-mail. Aby umieszczać własne wpisy (np. ogłoszenia i wydarzenia) Użytkownik zostanie również poproszony o podanie podstawowych danych kontaktowych. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, po procesie autoryzacji (logowania), zapewniony jest dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Udostępnianie informacji

Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Spółka może jednak ujawnić współpracującym serwisom internetowym czy agencjom reklamowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Portalu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Płatności

Płatności internetowe obsługuje system Platnosci.pl. System ten korzysta z bezpiecznego połączenia SSL - wszystkie informacje, które są przekazywane na stronach Platnosci.pl, są szyfrowane, a tym samym chronione przed dostępem i odczytaniem przez osoby niepowołane. Żadne dane typu: numer karty kredytowej, dane logowania czy stan konta, nie są przekazywane Spółce ani innemu podmiotowi. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo danych, które znane są tylko Użytkownikowi i obsługującemu go bankowi.

Cookies, informacje zawarte w logach dostępowych

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Portalu, Spółka wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu. Spółka może też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Portalem, a współpracującymi z nią serwisami internetowymi. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Spółka, podobnie jak większość innych wydawców, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.

Informacje handlowe

Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i którzy zgodzili się z Polityką Prywatności. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), informacje niekomercyjne (np. życzenia, informacje o nowych ofertach, komunikaty systemu) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Spółki. Podmioty zlecające komercyjne kampanie reklamowe nie mają wglądu w dane kontaktowe Użytkowników serwisu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz stały rozwój Portalu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowania na Portalu.