Regulamin

ART. 1: DEFINICJE

 • Spółka - Eagra Ltd. z siedzibą na 40 Toothing High Street, SW17 0RG London
 • Portal - internetowa giełda ogłoszeń, dostępna częściowo lub w całości w ramach domen: www.eagra.pl, www.eagra.eu, www.eagra.de, www.eagra.ru, www.eagra.com.ua, www.eagra.lt, www.eagra.fr, www.eagra.es, www.eagra.it, www.eagra.nl, www.eagra.dk, której właścicielem i administratorem jest Spółka.
 • Wpis – ogłoszenie lub wydarzenie, umieszczone w Portalu.
 • Treść Wpisu – wszelkie informacje opisujące przedmiot Wpisu, w tym załączone do niego zdjęcia.
 • Ogłoszenie – Wpis dotyczący towaru lub usługi, umieszczony w Portalu w ramach jednego z 12 działów tematycznych.
 • Wydarzenie – Wpis opisujący wydarzenie powiązane z konkretną datą / datami, umieszczony w dziale Kalendarium.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która po pomyślnym przejściu procedury rejestracyjnej posiada aktywne konto i dostęp do usług oferowanych przez Portal.
 • Waluta Użytkownika – jedna walut z obsługiwanych, definiujące dostępne metody płatności, wstępnie przyporządkowana do każdego Użytkownika na podstawie wersji językowej strony na której dokonał rejestrację.
 • Usługi płatne – usługi oferowane przez Spółkę w ramach Portalu, z których skorzystanie wymaga dokonania opłaty,
 • Cennik – zestawienie opłat ustalone przez Spółkę za korzystanie z Usług Płatnych Portalu, aktualne w momencie dokonania opłaty,
 • Stan konta – kwota wyrażona w Walucie Użytkownika określająca ilość środków przeznaczonych przez Użytkownika na korzystanie z Usług Płatnych Portalu.

ART. 2: REJESTRACJA

2.1. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.
2.2. Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
2.3. Z usług Portalu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.4. Rejestracja w Portalu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym w szczególności na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Spółkę informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2.5. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i poprawnej aktywacji konta w oparciu o informacje przesłane w e-mailu rejestracyjnym. Dane niezbędne do rejestracji Użytkownika to: adres e-mail oraz imię. Pozostałe dane mają charakter opcjonalny.
2.6. Aby uzyskać możliwość dodawania Wpisów w Portalu (np. ogłoszenia, wydarzenia), Użytkownik musi podać dane: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, kraj, region. Pozostałe dane mają charakter opcjonalny.
2.7. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje blokadę lub usunięcie konta bez uprzedniego wezwania do skorygowania danych.

ART. 3: KONTA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Użytkownik Portalu ma obowiązek aktualizować dane osobowe określone w pkt 2.4 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie dotyczy adresu e-mail, który jest niezmienny dla Użytkownika. Zmiana danych osobowych nie może doprowadzić do zmiany Użytkownika.
3.2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim, jak i korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
3.3. Zabrania się posiadania przez Użytkownika wielu kont. W przypadku wykrycia takiego postępowania, wszystkie konta oraz Wpisy danego Użytkownika zostaną natychmiastowo usunięte bez uprzedniego wezwania. Wyjątek stanowi posiadanie przez jedną osobę dwóch kont, z których jedno jest użytkowane do celów prywatnych, a drugie do celów służbowych – w danych konta podana jest nazwa firmy. Zakazane jest wykorzystywane konta do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.4. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych wypełniając formularz dostępny w konfiguracji konta Użytkownika. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
3.5. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail Użytkownika.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

3.6. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Spółka traktuje przesłane dane, a który jest opisany dokładnie w Polityce Prywatności umieszczonej na stronach Portalu.
3.7. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać podmiotom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Portalu, otrzymał od innego Użytkownika lub od Spółki bez zgody tych podmiotów.
3.8. Niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom Portalu bez zgody Spółki.

ART. 4: WPISY W PORTALU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1. Spółka informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego Wpisy, wedle wyboru Spółki, ukazywały się również w innych mediach, w tym w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi.

DODAWANIE WPISÓW

4.2. Aby dodać Wpis w Portalu, Użytkownik musi być zalogowany i przeprowadzić poprawnie procedurę dodawania Wpisu – w tym wypełnić elementy oznaczone jako obowiązkowe.
4.3. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyświetlania dowolnego Wpisu do czasu akceptacji przez moderatora. Przy Wpisie oczekującym na akceptację wyświetlany jest status: „nieaktywny – weryfikacja”.
4.4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Treści Wpisu, aby zwiększyć jego czytelność, poprawić ewidentne błędy językowe lub utrzymać styl zgodny z wizerunkiem Portalu.
4.5. Wybrane elementy Treści Wpisów zostaną przeanalizowane przez system autokorekty pod kątem wytycznych Regulaminu dotyczących dopuszczalnej Treści Wpisów. System autokorekty może automatycznie dokonać pomniejszych zmian lub zadecydować o konieczności korekty przez Użytkownika, wyświetlając stosowny komunikat. Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania się do przekazanych uwag i poprawienia Treści Wpisu, pod rygorem odmowy zamieszczenia lub usunięcia Wpisu.

TREŚĆ WPISÓW

4.6. Wpisy umieszczane w Portalu muszą być dokładnie opisane - Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości wprowadzonego opisu. Treści Wpisów nie mogą naruszać żadnego z poniższych punktów:
a) Treść Wpisu powinna dotyczyć wyłącznie przedmiotu Wpisu,
b) dział oraz kategoria, w którym umieszczony jest Wpis powinien być adekwatny do jego przedmiotu,
c) zabronione jest powielanie Wpisów o tej samej treści,
d) zabronione jest umieszczanie adresów jakichkolwiek stron WWW,
e) zabronione jest wypełnianie pól opisujących Wpis treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako "Miejscowość" umieszczanie haseł reklamowych),
f) zabronione jest opisywanie treści oferty za pomocą nieuzasadnionych ciągów dużych liter (np. 'SPRZEDAM CIĄGNIK'),
g) Treść Wpisu nie może zawierać informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce oraz nie może w sposób bezpośredni naruszać obowiązującego prawa ani sugerować czy nakłaniać do takiego sposobu użytkowania.
h) zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa,
i) zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie; materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym,
j) zabronione jest korzystanie we Wpisach z treści chronionej prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej oraz używanie i oznaczanie przedmiotów lub usług prawami ochronnymi i prawami z rejestracji, niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy oraz bez zgody osób uprawnionych.

Wpis naruszający którykolwiek z powyższych lub łamiące inne postanowienia niniejszego regulaminu będą bezpowrotnie usunięte z Portalu. W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia regulaminu, konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wzywania do zaprzestania naruszeń.

4.7. Użytkownik zobowiązuje się starannie wypełnić treść oferty, zgodnie z zasadami interpunkcji, ortografii i stylistyki, rzeczowo przedstawiając przedmiot oferty i unikając zbędnych określeń wartościujących (np. 'najlepszy', 'jedyny w swoim rodzaju').
4.8. Użytkownik ma możliwość wskazania lokalizacji przedmiotu każdego Wpisu na mapie za pomocą zintegrowanego z Portalem systemu Google Maps. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki, chwilową niedostępność lub zaprzestanie świadczenia usługi Google Maps.
4.9. Użytkownik ma możliwość załączenia pliku Wideo do każdego Wpisu poprzez podanie hiperłącza do jego lokalizacji, pod warunkiem że jest on umieszczony na witrynie obsługiwanej przez Portal. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki, chwilową niedostępność lub zaprzestanie świadczenia usługi zdalnego wyświetlania plików wideo na powiązanych serwisach WWW.
4.10. Spółka zastrzega sobie prawo, do edycji lub kasowania Wpisów zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści danego Wpisu bez informowania Użytkownika.
4.11. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę, bądź uzyskania informacji, że treść zamieszczonego Wpisu  może mieć na celu doprowadzenie innych Użytkowników Portalu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, bądź służy do pozyskania bez wyraźnej zgody Użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika czy osób trzecich, Spółka ma prawo natychmiastowego usunięcia takiego Wpisu bez podania przyczyny.
4.12. Dane kontaktowe Użytkowników Portalu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

ZDJĘCIA

4.13. Do Wpisu można załączyć zdjęcia w formacie JPG, GIF lub PNG w ilości uzależnionej od typu oraz wariantu Wpisu.
4.14. Zabronione jest zamieszczanie plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów Wpisu lub stanowiących rozwinięcie jego treści słownej (w szczególności: specyfikacje techniczne, billboardy reklamowe, dane kontaktowe).
4.15. Dozwolone jest zamieszczanie tylko zdjęć do których Użytkownik posiada prawa autorskie lub został upoważniony do ich wykorzystania. Stwierdzenie naruszenia praw autorskich do fotografii może spowodować jej usunięcie, bądź usunięcie całego Wpisu zawierającego taką fotografię bez uprzedniego wezwania do usunięcia zdjęcia.
4.16. Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczenia na wszystkich wprowadzanych zdjęciach znaku wodnego reprezentującego logo i/lub dodatkowe informacje o Portalu.

EDYCJA, ZARZĄDZANIE WPISAMI

4.17. Każdy Użytkownik może kontrolować zamieszczone przez siebie Wpisy, edytować je oraz kasować.

TŁUMACZENIE

4.18. Wybrane elementy Treści Wpisów zostaną w procesie dodawania automatycznie przetłumaczone na wszystkie języki obce obsługiwane przez Portal, przez co w różnych wersjach językowych Portalu Wpisy mogą pojawić się w części lub w całości przetłumaczone na odpowiednie języki obce. Elementy automatycznie tłumaczone to głównie: nazwy kategorii, opcje wyboru, opcje zaznaczenia oraz atrybuty liczbowe.
4.19. Portal może w procesie dodawania udostępnić Użytkownikowi możliwość wprowadzenia atrybutów tekstowych (np. tytuł, opis) w kilku wersjach językowych lub/i wskazać narzędzie, które to tłumaczenie mogłoby wspomóc.
4.20. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość automatycznego tłumaczenia Treści Wpisów oraz jakiekolwiek niedokładności, niedomówienia czy szkody z tego tytułu wynikające.

ART. 5: OGŁOSZENIA

5.1. O ile postanowienia bieżącego artykułu nie stanowią inaczej, każdego Ogłoszenia dotyczą ogólne zasady wprowadzania Wpisów do Portalu, opisane w Art 4.
5.2. Użytkownik może umieszczać Ogłoszenia w dowolnym z działów tematycznych: nieruchomości, sprzęt i maszyny, motoryzacja, nawozy i ochrona roślin, hodowla i chów, produkty rolne, sad i ogród, przetwórstwo i artykuły spożywcze, leśnictwo i drewno, praca i agrobiznes, agroturystyka i wypoczynek, rybołówstwo.
5.3. Użytkownik może wybrać wariant umieszczanego Ogłoszenia:
a) STANDARD – bezpłatne, jedno zdjęcie
b) PREMIUM – płatne, wyróżnienie kolorem, zwiększenie ilości zdjęć i długości opisu
c) PRESTIGE – płatne, wyróżnienie kolorem, kolejne zwiększenie ilości zdjęć i długości opisu, wyświetlane w pierwszej kolejności na liście Ogłoszeń

Szczegółowe elementy przedstawione są w pierwszym kroku procesu dodawania i mogą ulec zmianie.

5.4. Użytkownik może wybrać czas aktywności ogłoszenia, po którego zakończeniu Ogłoszenie będzie wyświetlane na końcu listy ogłoszeń, oznaczone jako "Ogłoszenie wygasłe". Czas emisji ogłoszeń premiowanych PREMIUM i PRESTIGE jest określony wysokością uiszczonej opłaty, opisaną w Cenniku. Po zakończeniu okresu emisji premiowanej Ogłoszenia jako PREMIUM lub PRESTIGE, Ogłoszenie zmieni swój status na STANDARD.
5.5. Użytkownik może skorzystać z następujących Płatnych Usług aby premiować Ogłoszenia:
a) wyróżnienie – zmiana wariantu dodanego ogłoszenia STANDARD na PREMIUM lub PRESTIGE
b) podbicie –  umieszczenie Ogłoszenia na szczycie listy ogłoszeń wg kolejności odpowiedniej dla wariantu Ogłoszenia, do chwili gdy inny Użytkownik doda nowe Ogłoszenie lub skorzysta z usługi podbicia.
5.6. Koszt dodania oferty jest zależny od wariantu oraz działu tematycznego w którym Ogłoszenie będzie wyświetlane. Pełne zestawienie cen Ogłoszeń oraz Płatnych Usług wiążących się z Ogłoszeniami jest przedstawione w Cenniku.
5.7. Użytkownik ma możliwość wstrzymania i wznowienia wyświetlania własnych Ogłoszeń na stronach Portalu z wyjątkiem Ogłoszeń PREMIUM oraz PRESTIGE.
5.8. Użytkownik ma możliwość zadecydowania na jaki okres mają być publikowane jego Ogłoszenia. Udostępniona jest mu również możliwość przedłużenia wyświetlania Ogłoszenia któremu upływa okres ważności.
5.9. Użytkownik ma możliwość edycji swoich Ogłoszeń z zastrzeżeniem zmiany działu w którym Ogłoszenie się znajduje.
5.10. Użytkownik w procesie dodawania Ogłoszenia może podać dane kontaktowe innej osoby pod warunkiem że Ogłoszenie jest umieszczane za jej wiedzą i przyzwoleniem. Wszelką odpowiedzialność za treść oraz kontakt z osobami zainteresowanymi ponosi Użytkownik umieszczający Ogłoszenie.
5.11. Użytkownik ma możliwość przesłania zapytania dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia. Przy pierwszym zapytaniu do danego Ogłoszenia zostanie automatyczny utworzony na Forum Portalu nowy wątek; przy każdym kolejnym – zostanie automatycznie dodany nowy komentarz we wcześniej utworzonym wątku. Zasady wypowiadania się na forum są opisane w ramach Art. 8 niniejszego regulaminu.

ART. 6: WYDARZENIA W KALENDARIUM

6.1. O ile postanowienia bieżącego artykułu nie stanowią inaczej, każdego wydarzenia dotyczą ogólne zasady wprowadzania Wpisów do Portalu, opisane w Art. 4.
6.2. Dodawanie Wydarzeń do kalendarium jest bezpłatne.
6.3. Każde dodane lub edytowane przez Użytkownika Wydarzenie przed umieszczeniem w Portalu podlega weryfikacji przez moderatora, w ramach której Spółka zastrzega sobie prawo do edycji Treści Wydarzenia.

ART. 7: PŁATNOŚCI

7.1. Każdemu Użytkownikowi w procesie rejestracji zostaje przyporządkowana Waluta Użytkownika, zdefiniowana wstępnie na podstawie wersji językowej strony na której zostanie dokonana rejestracja. Użytkownik ma prawo do zmiany Waluty Użytkownika.
7.2. Użytkownik realizując płatność wybiera dogodny dla siebie sposób płatności. Płatność za usługi Portalu może być zrealizowana przez Użytkownika przy pomocy z jednego z poniższych sposobów:
7.3. SMS – tylko dla Użytkowników z terenu Polski z Walutą Użytkownika PLN,
7.4. przelew elektroniczny: mBank, MultiBank, BZWBK, Bank Pekao, Inteligo, Lukas Bank, Nordea, PKO BP, BPH, INGBankOnLine, przelew bankowy, przelew pocztowy – tylko dla Użytkowników z terenu Polski z Walutą Użytkownika PLN,
7.5. płatność kartą kredytową,
7.6. płatność za pomocą środków z konta Użytkownika.
7.7. Płatna Usługa jest uruchamiana w momencie zaksięgowania płatności o wymaganej wysokości na koncie Spółki lub w momencie pobrania środków z konta Użytkownika.
7.8. Użytkownika obowiązuje Cennik dla odpowiedniej Waluty Użytkownika. W przypadku walut innych niż PLN, wysokość końcowej opłaty jest określana na podstawie cennika odpowiadającego wybranej Walucie, przeliczonej na PLN wg tabeli kursów średnich walut obcych NBP na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy.
7.9. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wysokości opłat określonych w Cenniku.

PŁATNOŚĆ ZA POMOCĄ KONTA, ZASILENIE KONTA

7.10. Użytkownik ma możliwość wykorzystania środków zgromadzonych na koncie wyłącznie w celu opłacenia dowolnej Płatnej Usługi pod warunkiem, że jej koszt nie przekracza bieżącego Stanu Konta Użytkownika.
7.11. Kwota znajdująca się na koncie użytkownika może zostać wykorzystania wyłącznie do uruchamiania Płatnych Usług Portalu.
7.12. Użytkownik ma możliwość powiększenia Stanu Konta dokonując płatności zgodnej z możliwościami opisanymi w Cenniku.
7.13. Jeżeli Użytkownik wyrazi chęć zmiany Waluty Użytkownika podczas gdy na koncie Użytkownika znajdują się wpłacone środki – zostaną one przeliczone na nową Walutę Użytkownika wg tabeli kursów średnich walut obcych NBP na dzień bieżący i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
7.14. Niewykorzystane środki zgromadzone na koncie Użytkownika nie podlegają zwrotowi ani przekazaniu innemu Użytkownikowi. Od zgromadzonych środków nie należą się odsetki.

ART. 8: FORUM

8.1. Forum to miejsce stworzone specjalnie dla Użytkowników Portalu, w celu wymiany opinii, myśli oraz doświadczeń osób z branż które Portal porusza swoją tematyką.
8.2. Wgląd do zawartości Forum jest ogólnodostępny dla każdego odwiedzającego Portal. Dodawanie wątków oraz wypowiedzi jest zastrzeżone dla Użytkowników.
8.3. Użytkownicy są upraszani o przestrzeganie tematyki danego działu Forum i prowadzenie merytorycznej dyskusji na sprecyzowany temat. Każdy uczestnik dyskusji na Forum powinien traktować innych w taki sposób, w jaki sam chciałby być potraktowany. Wszelkie spory wiążące się z naruszeniem norm prawnych, etycznych czy dobrych obyczajów obowiązujących w Polsce lub któregokolwiek z postanowień Art. 8 rozstrzyga Spółka.
8.4. Na Forum zabronione jest dla Użytkowników między innymi:
a) reklamowanie rozwiązań i przedsięwzięć konkurencyjnych względem Portalu,
b) umieszczanie ogłoszeń, reklam produktów lub usług,
c) tworzenie tematów niezwiązanych z tematyką wybranego działu Forum,
d) używanie wulgaryzmów (słów powszechnie uznanych za obelżywe), publikowanie tekstów i materiałów obscenicznych lub pornograficznych,
e) stosowanie sformułowań obraźliwych oraz gróźb w stosunku do innych Użytkowników,
f) umieszczenie odnośników prowadzących do stron zawierających niebezpieczne dane (wirusy, itp.),
g) publikowanie danych osobowych, teleadresowych oraz korespondencji, poczty elektronicznej lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób których te dane dotyczą,
h) podszywanie się pod innych Użytkowników lub przedstawicieli Spółki (np. poprzez użycie nazwy Użytkownika o podobnej nazwie),
i) używanie dodatkowych kont (także zarejestrowanych na innych członków rodziny, znajomych itp.) w celu ominięcia blokady dostępu do Cafe Allegro.

Naruszenie powyższych zasad lub inne zachowanie sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami może spowodować usunięcie wypowiedzi bądź wątku i czasową lub trwałą blokadę konta Użytkownika.

8.5. Spółka lub przedstawiciele Spółki zastrzegają sobie prawo do usunięcia całości lub fragmentu dowolnej wypowiedzi oraz do ograniczenia dostępu do Forum dowolnemu Użytkownikowi bez udzielania szczegółowych wyjaśnień i/lub wcześniejszego powiadomienia.
8.6. Zapytania do Ogłoszeń oraz Komentarze do Wydarzeń są automatycznie dodawane jako nowe wątki w Forum w miejscu pokrewnym z lokalizacją Ogłoszenia / Wydarzenia.
8.7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników. Za każdą opublikowaną wypowiedź odpowiedzialny jest jej autor.

ART. 9: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami Portalu należą do Spółki i korzystanie z nich bez zezwolenia Spółki lub w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabroniony.
9.2. Wszelkie elementy graficzne, ich wygląd, kolorystyka oraz układ, rozwiązania techniczne, struktura merytoryczna i inne elementy Portalu, w szczególności kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne lub ich kompilacja, które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), podlegają ochronie prawnej z tytułu praw autorskich przysługujących Spółce oraz podmiotom z których rozwiązań Spółka korzysta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia informacji nieprawdziwych, niepełnych, zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, w tym za wady fizyczne i prawne rzeczy, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Portalu, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo czy wartość wykonanej usługi lub otrzymanego towaru oferowanego na stronach Portalu. Spółka nie jest pośrednikiem w zawieranych przez Użytkowników umowach.
9.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych w Portalu danych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
9.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość tłumaczenia Treści Wpisów oraz jakiekolwiek niedomówienia czy szkody z tego tytułu wynikające.
9.6. Spółka nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej.
9.7. Jakiekolwiek próby włamania do Portalu skutkują zablokowaniem dostępu do Portalu oraz konsekwencjami prawnymi.
9.8. Działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu spotkają się z zablokowaniem konta oraz wszelkimi działaniami prawnymi związanymi z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
9.9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wydarzeń pozostających poza jego kontrolą (m.in. skutki awarii serwera, utraty danych, czasowej niedostępności Portalu, awarie powstałe wskutek działalności wirusów komputerowych, malware, spyware, nieprawidłową prezentację ogłoszeń klientów, nietypową konfiguracja sprzętu Użytkownika); jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe zniszczenia, opóźnienia w działaniu Portalu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, nie dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną, brak możliwości wykorzystania danych lub sprzętu i inne podobne problemy pojawiające się w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania Portalu i jego zawartości, nawet w wypadku, gdyby Spółka została poinformowana o możliwości zaistnienia podobnych problemów.

REKLAMACJA

9.10. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Spółki. Reklamacja zostanie rozpoznana przez pracowników Portalu w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. Spółka poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.

POZOSTAŁE

9.11. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w Portalu.
9.12. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze korzystaniem z Portalu jest prawo polskie.
9.13. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Portalu. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie na podany adres e-mail – w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków, należy przesłać Spółce zgłoszenie o chęci usunięcia konta z Portalu. Pozostawienie aktywnego konta jest równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu.